Tør jeg sitte i styret i sameiet/borettslaget?Vurderer du eller er du styremedlem i borettslaget eller sameiet ditt! For naboene i ditt boligselskap er valget du har gjort veldig viktig. Du har tatt ansvar men har samtidig fått en gylden mulighet til å påvirke ditt nærmeste nabolag under din tid som styre-representant. Styret skal ivareta sikkerheten for beboerne, organisere vedlikeholdet av bygningsmassen og påse at deres daglige drift skjer innenfor en rekke forskrifter og lover i sameiet eller borettslaget.

 • Arbeidet deres og oppgavene som venter avhenger i veldig stor grad av bygningsmassens alder og bygningenes vedlikeholdsbehov.
 • Hva har de tidligere styrer, og styremedlemmer igangsatt? Rutiner vaktmester, brannsikkerhet, tilstand på bygningens røropplegg osv.
 • Godt vedlikehold i dag er god økonomi i morgen!
 • Har dere fungerende Internkontroll-rutiner/HMS?
 • Er brannsikkerheten god og varslings-/rømningsrutiner fungerende?
 • God intern kommunikasjon vil begrense og forhindre skadetilfeller i fremtiden.

  Om boligselskapet ditt er et borettslag eller et eierseksjonssameie har begge et lovverk som det er viktig at styret har litt innsyn i.

  Borettslagsloven Eierseksjonsloven
  Begge disse lovene forteller om hvordan boligselskapet skal stiftes og organiseres, hvilke regler som gjelder ved eierskifte, fordeling av felleskostnader, ordensregler, vedtekter osv lovene regulerer også hvilke plikter og rettigheter den enkelte borettshaver/sameier har når det gjelder vedlikehold i egen bruksenhet og hensynet den enkelte må ta i forhold til det å forårsake skade på bygningen og annens bruksenhet.

  Gode vedtekter er viktige og det anbefales å få disse utarbeidet sammen med en erfaren forretningsfører. Det ligger nok også noen gode varianter på nettet.

  Internkontroll gir styret et godt verktøy for å kontrollere, kartlegge, planlegge, gjennomføre og dokumentere deres arbeid med Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) på en god og oversiktlig måte. Mange bedrifter tilbyr i dag systemer som hjelper dere med å sette dette i system selv. Dette forenkler hverdagen i styret, dere arbeider mer strukturert og kan enkelt fordele ansvarsområder mellom styremedlemmene og setter enkelte kontrolloppgaver ut til profesjonelle bedrifter. For eksempel med tanke på å:

 • Dokumentere brannsikkerhet, varsling og rømning.
 • Kontroll av det elektriske anlegget(faktisk et krav minimum hvert 5.år) (Internkontrollforskriften, El-tilsynsloven mv.)
 • Fast elektrikerbedrift for service og vedlikehold av bygningsmassens felles elektriske anlegg
 • Fast rørleggebedrift for service og vedlikehold av bygningens felles røropplegg.
 • Styret etablerer en vedlikeholdsplan, den inneholder gjerne foretatte vedlikeholdstiltak og rehabiliteringer fordelt på hvilke år disse er gjennomført og så planlegger man fremtidige vedlikehold på intervallbasis for eksempel knyttet:

  - Kontroll av taknedløp og innvendig sluk/nedløp for løv og annet som hindrer fritt avløp av overflatevann.
  - Hvor ofte bygningsmassen må males
  - Hvor ofte må bygningen ha fasadevask
  - Kontroll av elektrisk anlegg i fellesarealer – EL-kontroll i henhold til NEK405 – for boligbygg minimum hvert 5.år.
  - Rutinemessig spyling av alle soil-/avløpsrør for å fjerne fett og annen avleiring som hindrer fritt avløp.
  - Osv. etter behov

  Selv om styrevervet ditt innebærer et stort ansvar, er det jo slik at vi gjør en innsats for fellesskapet, vi er ikke profesjonelle og gjør så godt vi kan til fellesskapets beste.

  Pass på at ditt borettslag / sameie har dekket styreansvarsforsikring. Dette ivaretar det rettslige erstatningsansvaret man kan stilles ovenfor i sitt verv som styremedlem, innenfor forsikringens avtalte forsikringssum.
 • KONTAKT OSS